για την Διοίκηση του Δήμου

Η φυσιογνωμία του Δήμου, το μέγεθος, η γεωγραφική του θέση, οι ανάγκες του και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της περιοχής μας, δημιουργούν άμεσα την ανάγκη μιας σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί και να φροντίζει για τον εξωραϊσμό των κοινοτήτων, την διαχείριση της τουριστικής κίνησης και να συμβάλει ουσιαστικά στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1-Δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. μέσα από Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Δημοτικά Προγράμματα είτε από μόνοι μας είτε σε συνεργασία με άλλους κρατικούς και δημόσιους φορείς ακόμα και με ιδιώτες.

2-Αναβάθμιση της λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών με τη δημιουργία-βελτίωση των υπηρεσιών διοικητικής και νομικής υποστήριξης με σκοπό την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3-Αξιολόγηση, αξιοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιακών δομών, την ενίσχυση της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών, και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

4-Αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του.

5-Ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη στην χάραξη στρατηγικής και δημιουργίας υπηρεσιών και καινοτόμων Έργων.

6-Ριζική αναθεώρηση του τρόπου καταγραφής και ιεράρχησης των τοπικών προβλημάτων για την άμεση και ορθότερη αντιμετώπισή τους.

7-Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες.